กีฬาช่วยให้คุณภาพของชีวิตดีขึ้นอย่างไร มาหาคำตอบกัน

กีฬาช่วยให้คุณภาพของชีวิตดีขึ้นอย่างไร มาหาคำตอบกัน

การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าการที่จะทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงนั้นควรทำอย่างไร ด้วยสภาวะในปัจจุบันที่มีการเร่งรีบ ทั้งในด้านการงาน การทำมาหากิน การเรียน ทำให้ผู้คนละเลย รวมถึงไม่ใส่ใจในสุขภาพร่างกายของตนเอง เมื่อร่างกายไม่แข็งแรงก็ย่อมส่งผลถึงคุณภาพชีวิตและการใช้ชีวิตที่แย่ลง เกิดโรคภัยไข้เจ็บ สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเพียงแค่เราหันมาใส่ใจในสุขภาพร่างกายและจิตใจของเรา

การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น คือ การการสร้างรากฐานให้การดำรงชีวิตของคนนั้นดีขึ้น การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยก็เป็นหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งการพัฒนาชีวิตเราสามารถเลือกทำได้ในหลายรูปแบบ ทั้งการกินอาหารที่สด สะอาด ครบ 5 หมู่ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ และอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นก็คือ การเล่นกีฬา

คุณค่าของการเล่นกีฬาที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

  1. ทำให้เรามีวินัย มีความเชื่อมั่นในตนเอง การเล่นกีฬาทำให้ตั้งใจทำในสิ่งนั้นให้สำเร็จ โดยไม่ล้มเลิกง่ายๆ การเล่นกีฬาต้องทำสม่ำเสมอ ส่งผลให้เรามีวินัยในตนเอง
  1. เคารพกฎและกติกา กีฬาทุกชนิด มีกฎกติกา ในรูปแบบการเล่น ว่าจะต้องทำยังไง การมีกฎกติกา ช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในสังคม
  1. การควบคุมอารมณ์  กีฬามีแพ้ มีชนะ การควบคุมอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญ ทุกคนมีอารมณ์โกรธได้ แต่อยู่ที่ว่าเราจะสามารถควบคุมมันอย่างไร ให้ไม่เดือดร้อนหรือกระทบผู้อื่น
  1. รู้จักการวางแผน การวางแผน่อนว่าจะทำอะไรมัก จะทำให้เราเรียงลำดับก่อนและหลังได้ดี ส่งผลให้เราเป็นคนรู้จักสางแผนในชีวิตของเรา
  1. มีสมาธิและมีสติ การมีสติและสมาธิจะช่วยให้ทุกอย่างที่เราทำนั้น ออกมาดี เราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำ และรู้ตัวตลอดว่าเรากำลังคิด กำลังทำอะไร
  1. ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น การทำงานร่วมกันกับผู้อื่น การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ  การเข้ากับผู้อื่นได้ดีจะทำให้งานของเราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น
  1. พัฒนาบุคลิกภาพ กีฬาบางชนิดช่วยส่งเสริมด้านบุคลิกภาพ เช่นยิมนาสติก 
  1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม ในกีฬาที่ต้องเล่นเป็นทีม แต่ละคนก็มีหน้าของตนเองที่ต้องรับผิดชอบ เราด้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้มีผลกระทบทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

นอกจากกีฬาจะมีคุณค่าที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นคามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ประโยชน์ที่ได้เป็นลำดับต้นๆในการเล่นกีฬาทุกชนิดคือ ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรง ห่างไกลปัญหาด้านสุขภาพ เพราะในปัจจุบันแนวโน้มผู้คนจะมีการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ โรคหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามลำดับ ดังนั้น การเล่นกีฬาสม่ำเสมอ ยังส่งผลถึงคุณภาพชีวิตในด้านลดการเจ็บป่วย การไม่มีโรคนับเป็นลาภอันประเสริฐ ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดี ที่เหมาะสม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข